Chuyển đến nội dung

Nạp CO2 - Thirsty (Thùng Nhôm 8 Lít)

Các hộp nhôm CO2 8 lít nạp lại của chúng tôi cung cấp khí CO2 cấp thực phẩm.

Bạn nên giữ một hộp dự phòng tại chỗ để tránh gián đoạn dịch vụ trong khi các hộp thay thế được vận chuyển.

Back to top

Đã thêm vào giỏ hàng